Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

MiniatuurA
te Putten
onderdeel van KluRestA

Algemeen:

Met het plaatsen van een order, worden onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zonder beperkingen, van kracht en door de wederpartij geaccepteerd.

Bestellingen:

Bestellingen kunnen via onze webshop, schriftelijk, per e-mail, fax, post of telefonisch worden opgegeven.

Prijzen:

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op levering af ons bedrijf of andere opslagplaats,
- inclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
- exclusief de kosten van verpakking, in en uitlading, vervoer en verzekering,
- vermeld in EURO, tenzij anders vermeld,
- eventuele prijswijziging voorbehouden.

Levering:

De levering zal altijd na vooruitbetaling plaatsvinden. Niet geleverde goederen zullen, tenzij anders overeengekomen, z.s.m. worden nageleverd. Bij bestellingen wordt een porto/verpakkingsaandeel in rekening gebracht.

Transport / Risico:

Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico van het transport/verzending op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

Overmacht:

Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere niet meer kan worden verlangd.
Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.
Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Aansprakelijkheid:

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de wet geregeld is.
Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
Deze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot € 250,= tenzij onze assuradeuren dekking bieden tegen hogere aanspraken en/of verhaal op derden mogelijk is.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende- of onroerendezaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het ingebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Reclames:

Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 dagen na levering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Reclames over facturen dienen eveneens binnen 5 dagen na factuurdatum te worden ingediend.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, resp. de factuur, te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te verrichten.
Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Garantie:

De door ons verleende garantie beperkt zich uitsluitend tot de door de derde leverancier gehanteerde fabrieksgarantie.

Eigendomsvoorbehoud:

Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties c.q. nog te verrichten leveranties, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Betaling:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling uitsluitend vooraf middels overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening te geschieden.
De wederpartij doet nadrukkelijk afstand van iedere mogelijke bevoegdheid tot verrekening.
De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Ingeval de wederpartij:

- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
- enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgenoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Rente / Kosten:

Indien de betaling niet in de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke, doch minimaal 1% per (gedeelte van een) maand of het wettelijke toegestane tarief verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Toepasselijk Recht:

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.